请输入要查询的字:
按拼音检索
首字母:a a ai an ang ao
首字母:b ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
首字母:c ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
首字母:d da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
首字母:e e ei en eng er
首字母:f fa fan fang fei fen feng fo fou fu
首字母:g ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
首字母:h ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
首字母:j ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
首字母:k ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
首字母:l la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lue lüe lun luo
首字母:m m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
首字母:n na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nüe nuo nun
首字母:o o ou
首字母:p pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
首字母:q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
首字母:r ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
首字母:s sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
首字母:t ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
首字母:w wa wai wan wang wei wen weng wo wu
首字母:x xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
首字母:y ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
首字母:z za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
今日黄历
  • 公历2023年12月2日 星期六
  • 农历二零二三年十月二十号
  • 【宜】纳采 订婚 订盟 结婚 嫁娶 祭祀 祈福 雕刻 搬家 移徙 开业 开市 乔迁新居 入宅 旅行 出游 出行 动土 会亲友 入学 装修 修造 动土 起基 安门 安床 造庙 解除 买车 提车 纳财 开池 造畜稠 牧养 牧养
  • 【忌】上梁 开仓 出货财 盖屋 造船
  • 【冲】冲鼠(戊子)煞北
在线测试